Заместник на Асен Василев източил над 1,5 млн. лева евросредства през кухи фирми?

https://crimes.bg/analizi/zamestnik-na-asen-vasilev-iztochil-nad-15-mln-leva-evrosredstva-prez-kuhi-firmi/42922 Crimes.bg
Заместник на Асен Василев източил над 1,5 млн. лева евросредства през кухи фирми?

Заместник финансовият министър Андрей Иванов Цеков е източил над 1,5 млн. лв. евросредства през кухи фирми, пощенски кутии, показва справка на спечелени проекти на редица фирми, свързани с Цеков и съпругата му Деница Цекова, се посочва в сигнал.

След като ПП, ИТН, БСП за България и ДБ, подписаха коалиционно споразумение и реализираха получения мандат за съставяне на правителство, премиерът Кирил Петков вече не се стеснява открито да заявява, че е тяхна роля да слагат хора на ключови позиции в държавата.

Сред постигнатите договорености между партньорите е Дирекция "Централно Координационно Звено" от МС и Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове" да преминат към Министерство на финансите, превръщайки го в едно мегаминистерство. И след като още преди изборите публично бе оповестено, че Асен Василев ще бъде министър на финансите при евентуален успех на Продължаваме Промяната, дойде ред и на заместниците. Именно Андрей Цеков се оказа, че е най-удобен на властимащите.

Андрей Иванов Цеков е назначен от премиера Петков за заместник-министър на финансите на 29.12.2021 г. От представената биография, публикувана на сайта на МФ, четем, че той е магистър по Право от ЮФ на СУ Св. Климент Охридски със следдипломни квалификации по строително право, бизнес право и стратегическо управление - Специализирана програма за висши управленски кадри към Станфордския университет, САЩ.

От обявения професионален опит на новоназначения зам.-министър е видно, че идва от частната сфера и има опит основно в областта на управлението и контрола на инвестиционни проекти в проектирането и строителството, администриране на строителни договори, бил е член на УС и на КС на КСБ, както и съосновател и член на УС на Българската асоциация за управление на проекти в строителството. Какво е общото между неговата юридическа и строително-инвестиционна компетентност с функциите на заместник-министър на финансите остава непонятно за широката общественост.

Още по-необяснимо е как ще ръководи Агенцията по обществени поръчки, Агенцията за държавна финансова инспекция и дирекция Държавни помощи и реален сектор в МФ без необходимата финансова експертиза. Все пак обществените поръчки не се свеждат само до строителство, макар тези да са най-апетитни. Очевидно всеки имал досег по какъвто и да е начин със САЩ, има преференциален билет за висок пост в правителството, но в настоящия случай връзките и мотивите са по-дълбоки. Явно Андрей Цеков и Кирил Петков се познават отдавна, или поне от 2012 г., когато двамата са лектори на годишната конференция на в. Капитал „Next Year's Business Plan“, презентирана на сайта www.economedia.bg. От тук могат да се направят изводи относно зависимостите между Цеков и задкулисието, дирижирано от кръга Капитал и Икономедиа.

Не обаче това е най-скандалното около Цеков. Новоназначеният заместник министър има богат опит в усвояване на евросредства и добре структурираната схема за това – през редица търговски и граждански дружества. Темата заслужава много широко да бъде представена, предвид ресорите на Цеков като зам. министър, в чиито функции са да наблюдава и координира дейността на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ в МФ. От една страна, до момента Цеков е управлявал дружества, които са изпълнители по договори за обществени поръчки в строителството, главно финансирани по оперативни програми, така че добре познава механизма на усвояване на евросредствата. От друга страна, чрез дружества, собствени на него и на съпругата му Деница Благоева Цекова, двамата успяват да усвоят над 1,5 млн. лв. по програмите за безвъзмездно европейско финансиране.

По същество семейство Цекови учредяват редица фирми „пощенски кутии“, управлявани от едни и същи лица. При по-задълбочен анализ се вижда, че във всички нароени от фамилията дружества, няма необходимия кадрови капацитет, който да реализира дейностите. Работата е свършена на хартия, отчетена в колонки и цифри, без реален потенциал за изпълнението й. Така например в едно от основните им дружества - ИНФИНИТУС ЕООД по официални данни, от създаването му през 2014 г. до 2019 г., се осигурява само едно наето лице, а за 2020 г. и 2021 г. средно-списъчният състав е от 3-ма човека. Това е образец на една куха фирма, през която минават огромни авоари, които потъват в джобовете на Цекови и безследно изчезват. На сайта на дружеството (www.infinitus.bg) са поместени множество реализирани, благодарение на ИНФИНИТУС ЕООД, проекти. На произволен принцип ще разгледаме един от тях с бенефициент Дисплей Дейли ООД. Това дружество е изпълнило проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" за развитие на издателски бизнес, за което е получило безвъзмездна помощ от 248 850.00 лева. Издателският бизнес би трябвало да се развива на територията на община Враца, но посочените контактите са в гр. София, а на посочения адрес не се осъществява реална дейност. Това е само пример за „успешно“ управление на проект от ИНФИНИТУС ЕООД.

Основателно възниква въпросът защо от позицията, която заема Цеков към момента, си позволява на работни съвещания, в които участват български и европейски правоохранителни органи, да сочи с пръст изпълнители по договори за обществени поръчки и да ги обвинява неправомерно и без доказателства във финансови злоупотреби с европари, без дори тези въпроси да са в ресорните му компетенции. Отговорът е логичен, а именно, за да отклони прожекторите от себе си, като се опитва да насочи вниманието на работната група в друга посока. Това недвусмислено говори за злоупотреба със служебно положение на зам. министъра, който панически се стреми да не бъдат ревизирани самият той или съпругата му.

Фактите обаче са други. В края на декември Андрей Цеков излиза от всички дружества, където има участие, като ги прехвърля на съпругата си, за да се устреми към един пост, който му дава безгранични възможности за разпределяне на средствата от ЕС. Тук ще представим само няколко от проектите, по които собствени на Андрей Цеков или Деница Цекова дружества са получили евросредства, като оставяме на читателя да прецени оправдани ли са сумите с оглед предмета на договорите. За по-голяма яснота трябва да отбележим, че почти във всеки проект, одобрен за директно финансиране по оперативна програма, се предвижда 10 % собствено финансиране.

1) Сдружение Институт за интеграция, научно изследователска и развойна дейност и образование (ИНИРДО), ЕИК: 177122217– Андрей Цеков е член на УС от 25.10.2021г. до 29.12.2021г., а Деница Цекова е член на УС и представител от 22.12.2016г. Членове на сдружението са ПРОПЪРТИ ТРЪСТ ЕООД, ЕИК: 175299699 и ИНФИНИТУС ЕООД, ЕИК: 203105962, и двете собствени на Цекови, както и АЙМЕГ ЕООД, ЕИК: 204104596.

Сдружението е бенефициент по ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 по Процедура „Подкрепа за предприемачество“ по проект "Предприемачеството - нова възможност за моето бъдеще". В изпълнение на проекта сдружението провежда няколко лекционни курса в различни градове на страната.

Обща стойност на проекта 345 221.91 лв.

През периода на проекта от 01.09.2018 г. до 01.02.2020 г. сдружението има средносписъчен състав от 2 лица.

2) ИНФИНИТУС ЕООД, ЕИК: 203105962 – Деница Цекова е управител от 16.06.2014 до момента и ЕСК от 20.05.2021 г. Това е най-мащабният проект на семейството, което дружество самостоятелно или с други юридически лица, е консуматор на евросредства.

Основната дейност на ИНФИНИТУС ЕООД е насочена към разработване и управление на проекти по европейски, регионални, национални грантови и донорски програми, финансови инструменти и др. На сайта на дружеството www.infinitus.bg са изброени множество проекти, които дружеството управлява по различни оперативни програми.

Бенефициент по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Безвъзмезна помощ от ЕС : 10 000.00 лв.

Период : 26.06.2020 г. – 26.09.2020 г.

Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проекта от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ за проект: Създаване и внедряване на пазара на услугите на компания за разработване на технически проекти свързани с температурно и влаго картографиране (мапинг) на помещения и транспортни средства, свързани с използването на хладилна и климатична техника с бенефициер "ЙОНИК 2018" ЕООД

Обща стойност на проекта: 231 499.40

Отчетена стойност от Инфинитус ЕООД: 22 200.00 лв.

Свързани дружества с ИНФИНИТУС ЕООД:

1. ДЗЗД „Управление Иновативна Медицина”, Булстат: 177461616 с участници:

АЙМЕГ, ЕИК: 204104596, ИНФИНИТУС, ЕИК: 203105962, ТИМБЕЛИН, ЕИК: 206019671. Управляващ: Деница Цекова

Изпълнител по договор за управление на Проект BG05M2OP001-1.002-0010-C03 "ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ПО ПЕРСОНАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНА, 3Д И ТЕЛЕМЕДИЦИНА, РОБОТИЗИРАНА И МИНИМАЛНОИНВАЗИВНА ХИРУРГИЯ" финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с Възложител МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН. Договор № 22/05.11.2020 г.

Краен срок: 31.12.2023 г.

Стойност на договора: 298 500 лв. без ДДС

За времето от 05.11.2020 г. до момента средносписъчният състав на всички партньори в обединението е 3 лица.

2. ДЗЗД Геозащита Своге, Булстат: 177222210 с участници:

БИ ЕС ПРОЕКТ, ЕИК: 175245872; ИНФИНИТУС, ЕИК: 203105962; ГЕОТЕХНИКА - АБС, ЕИК: 130298379.

Управляващ: Тома Огнянов Чакалов

Обществена Поръчка: Договор № 490/24.11.2017 г. за Услуги по процедура: Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ - Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село, а именно:

3. Подготовка и изготвяне на документи

4. Проучване и предпроектни архитектурни услуги

5. Услуги свързани с анализ

6. Консултантски услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

Възложител : Община Своге

Стойност на договора : 537 500 лева без ДДС

Обществена Поръчка: Авторски надзор по проект: Експертна помощ за подготовка на проектно предложение по Приоритетна Ос 4 на ОПОС 2014-2020, процедура BG16M1OP002-4-003 „Превенция и противодействие на свлачищните процеси за ограничаване на риска от тях (вкл. по републиканска пътна мрежа)“ - Укрепяване на свлачище SFO 43.65869-01, гр. Своге, кв. Старо село

Обща стойност на договора, финансирана по проекта: 11 376.00

През периода на договорите ИНФИНИТУС ЕООД има средносписъчен състав от 2 лица.

На 16.09.2021 г. в ИНФИНИТУС ЕООД се влива друго дружество на Деница Цекова ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД, ЕИК: 203578883. То от своя страна изпълнява следните проекти:

Обществена Поръчка: Осигуряване на техническа, финансова и юридическа експертиза за управление на проект ,,JOINT VOLUNTEERING FOR A SAFER LIFE - СЪВМЕСТНО ДОБРОВОЛЧЕСТВО ЗА ПО-БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ”. Договор № 00-07-796 от 15.10.2019 г. Срок на договора: 11.02.2022 г.

Възложител : Община Тутракан

Стойност на договора : 58 850 лева без ДДС

За времето от 15.10.2019 г. до 16.09.2021 г. средносписъчният състав на ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД е 2 лица.

Бенефициент по Оперативна Програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014 – 2020, по която участва с „Разработване на семантично-обогатен архив за проекти по европейски донорски програми на национално и наднационално ниво - БИАРА“. Програмата се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.002-0392-С01.

Обща стойност на проекта 420 616.00

В периода на проекта от 09.05.2017 г. до 09.05.2019 г. ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД има средносписъчен състав от 7 лица.

Фирмата е партньор, изпълнител или подизпълнител на 1 проект от ОП „Иновации и конкурентоспособност“, по процедура „Насърчаване на предприемачеството“ по проект Създаване и развитие на издателство "Еделвайс Прес" с бенефициент "Еделвайс Прес" с ЕИК: 205244918.

Обща стойност на проекта: 234 388.03 лв.

Отчетена стойност от Инфинитус ЕООД: 3 600.00 лв.

Свързани лица с ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ ЕООД:

7. ДЗЗД "АЙМЕГ-ИНФИНИТУС", Булстат: 177401149 с участници: АЙМЕГ ЕООД, ЕИК: 204104596 и "ИНФИНИТУС АР ЕНД ДИ" ООД, ЕИК: 203578883. Управляващ: Паулина Николова Милева.

Изпълнител по договор за управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на биоресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, във връзка с изпълнението на проект № BG05M2OP001-1.002-0012 за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020. Договор № 47/28.11.2019 г.

Възложител: Институт по органична химия с център по фитохимия - БАН

Стойност на договора: 213 000 лв. без ДДС

За времето от 28.11.2019 г. до момента средносписъчният състав на всички партньори в обединението е 2 лица.

0 Коментара

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.