ЖАКО* ПОЛИТИЦИТЕ

Славчо Кънчев**

by Lisa Stoilova
23 754 views

Можете да откажете на човек обич или заем, но ако той иска да се бие, вие сте длъжни да му окажете такава любезност.

Финлей Дан (1867–1936 г.) – американски журналист и хуморист

В „Речник на българския език“ думата „конституция“ е обяснена като: „Основен закон на държавата, който определя нейното обществено и държавно устройство, избирателната система, правата и задълженията на гражданите“.

Като се отърсим от зомби атаките срещу съзнанието ни, че понастоящем действащият основен закон у нас е най-демократичния му вариант, откакто изобщо България притежава конституция, то нека, за да подложим на проверка това твърдение, да приложим метода, открит още от древните гръцки философи, а именно, че истината се познава чрез сравнението.

Логично във всички конституции на постсоциалистическите държави, приети през т. нар. „преходен период“, по-значително внимание в сравнение с предишното законодателство се отделя на основните права и свободи на гражданите.

Тази тема в международния политически дискурс беше направена централна – макар и строго избирателно: по отношение на социалистическите държави, като бяха изключвани диктаторските проамерикански режими, – от официалната администрация на Съединените щати след инаугурацията*** през м. януари 1977 г. на Джеймс (Джими) Ърл Картър като американски президент.

Критичната компания относно правата на човека, насочена срещу социалистическите държави, не бе със случайно избрана тематика. Напротив. Целта беше, първо, да бъде дефокусирано вниманието на населението в тези страни от реалните колективни социални права, които притежава, и чрез които неговата социално осигуреност превъзхожда гражданите на капиталистическите държави, а именно: неплатено здравеопазване от страна на пациентите, също и всички нива на образование от получателите на тази публична услуга, силно дотирани от страна на държавата многобройни стоки и услуги, например книги, вестници и списания, билети за културни прояви; таксите за ползване на учрежденски почивни станции и тези на профсъюзите и т. н. Същевременно пропагандната кампания за правата на човека акцентираше върху тезата, че индивидуалните права и свободи на отделните личности в т. нар. „социалистически държави“ са силно ограничени. Като например свободата на придвижване извън територията на дадена страна, свободата за информация и пр. Въпреки, че именно Съединените щати десетилетие след десетилетие след революцията в Куба, свалила диктатора Батиста от власт, но и национализирала американската собственост там; ограничаваха посещенията на своите граждани в островната държава. Същата ограничителна мярка беше неотклонно прилагана и спрямо други страни като Китай, Виетнам, Корейската народнодемократична република (КНДР). И то не от кого да е, а точно от официалните власти на държавата, имаща претенцията да бъде „еталон за свобода и демокрация“.

Отделянето в конституционното законодателство на постсоциалистическите страни през т. нар „преходен период“ на по-значително внимание в сравнение с предишното законодателство на основните права и свободи на гражданите – поне пропагандно – е напълно естествено и лесно обяснимо, ако бъдат взети под внимание две обстоятелства. Първо, това, че преходът от която и да е тоталитарна авторитарна или друга подобна на тях система към дадена демократическа (не на думи, а на дело) или към псевдодемократическа система, по необходимост трябва да бъде придружен с реално или пък (което нерядко се случва) формално деклариране на основните права и свободи. Преходът от социализма, или по-точно от псевдосоциализма, тоест социалната реверсия****, поради политически и идеологически цели, често бива отъждествявана със система от обществени отношения, основани на принципа на демокрацията. А, второ, разширението на правата и свободите на гражданите се явява за световната цивилизация напълно естествен и исторически обусловен процес.

В научната литература напълно оправдано се подчертава това, че „процесът на историческо творчество на човека в значителна степен зависи от обема на неговите права и свободи, определящи неговите социални възможности и блага, осигуряващи характера на жизнената дейност, системата от връзки, взаимодействията, отношенията между хората в обществото“. Напълно справедливо се твърди още ,че „културният прогрес в обществото е невъзможен, ако той не внася принципиално ново в положението на личността, ако човек не получава с всяка нова степен на развитие минимум свобода, макар и класово-исторически ограничена, но все пак разширяваща се от една обществено-икономическа формация към друга“.

Фактически всяка конституция, приета в постсоциалитическите държави през преходния период, съдържа в себе си отделна глава или даже раздел, посветен на основните права, свободи и задължения на гражданите. Принципно важен проблем с правата и свободите през т. нар. „преходен период“ е, че те биват широко – а и шумно! – декларирани, но не винаги са гарантирани и биват реализирани.

Най-важното, убягващо от вниманието на гражданите в постсоциалистическите държави – поради непознаването в детайли на основните им закони, – е, че в конституциите им, в сравнение с предишните, не само бива провъзгласен по-широк кръг от права и свободи на гражданите, но и по-открито и разгърнато биват определени техните ограничения.

Ето, в новоприетата „демократична“ конституция на България, е налице чл. 57, ал. 3, съгласно която: „При обявяване на война, на военно или друго извънредно положение със закон може да бъде временно ограничено упражняването на отделни права на гражданите, с изключение на правата, предвидени в чл. 28, 29, 31, ал. 1, 2, 3, чл. 32, ал. 1 и чл. 37“.

Извън обсега на ненарушимите права и в случая на прилагане на чл. 67, ал. 3, обаче остава цял комплекс от твърде съществени и базисни права, които могат да бъдат нарушавани. Между тях са чл. 30 от основния закон на България, с неговите две алинеи, а именно: ал. 1: „Всеки има право на лична свобода и неприкосновеност“, както и ал. 2: „Никой не може да бъде задържан, подложен на обиск или на друго посегателство върху личната му неприкосновеност освен при условията и по реда, определени от закон“. Така че капанът за репресии е готов за щракване около българските граждани – опоненти на дадено управление. Е, нали при по-активни и масови протести на суверена може да бъде обявено извънредно положение, след което проблем остава само дали имат достатъчен капацитет арестантските и затворническите помещения. Внимателният прочит на основния закон показва, че и това евентуално затруднение е преодоляно в аванс. Понеже при въвеждането на военно или друго извънредно положение, то вече не е валиден и чл. 31, ал. 6 от българската конституция: „Наказанието лишаване от свобода се изпълнява единствено в местата, определени със закон“. Все пак първо се изисква да е налице осъдителна присъда, би възразил наблюдателният читател. При наличие на военно или друго извънредно положение и това не е препятствие, което да не е отстранено предварително. Нали тогава няма да бъде в сила и чл. 31, ал. 4: „Не се допускат ограничения на правата на обвиняемия, надхвърлящи необходимото за осъществяване на правосъдието“. И по-нататък: при въвеждането на военно или друго извънредно положение, също няма да бъде валиден и чл. 56 от сегашния ни основен закон: „Всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови права или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява със защитник“.

Неоспорим факт е, че уж „демократичната“ ни конституция създава перфектни възможности за смазване на едно евентуално гражданско недоволство срещу управляващия елит. Именно понеже основният закон на България има за цел не да защищава интересите на суверена срещу посегателствата на властта, а точно обратното – да охранява като безпощаден цербер установената власт от каквито и да са мероприятия – макар и инициирани и осъществени от суверена, – които могат да доведат до оттеглянето на извършеното прехвърляне на властови пълномощия. Въпреки че точно идеята за демократично управление предпоставя възможността във всеки момент суверенът да е в състояние по свое усмотрение да оттегли от властприлагащите (властимащ е само суверенът!), властовите пълномощия, които им е делегирал. Обратната хипотеза – тоест, че избирателите са лишени от тази възможност, означава категорично присвояване (приватизиране) на тези права от страна на управляващия елит. Който чрез това си действие би легитимирал своето превръщане в престъпна банда, чието място е зад решетките.

Точно такава е понастоящем ситуацията в България. Суверенът е лишен категорично от правото във всеки момент да оттегли всичките или част от делегираните властови пълномощия, като извърши нов избор на кого да ги довери. Или пък избере сам директно да ги реализира. Сегашното положение има за цел да не бъде ограничаван във времетраенето на мандата властовият потенциал. Затова и беше скрупольозно внимавано в понастоящем действащия основен закон у нас да не би да попадне вредоносен, подривен, злонамерен, антидържавен и – най-важното! – неприятелски спрямо трезорите на властовата банка, – конституционален член. Като например чл. 7, от т. нар. „социалистическа конституция“ на Народна република България, и по-конкретно чрез неговите две алинеи. Ал. 1 гласи: „Народните представители и съветници са отговорни и се отчитат пред своите избиратели. Те могат да бъдат отзовани и преди срока, за който са избрани“. Алинея 2 пък гласи „Отзоваването на народните избраници става с решение на избирателите по определен от закона ред“.

Чистката на неудобните членове на „социалистическата конституция“ няма как да пропусне и чл. 128 от нея: „Съдиите и съдебните заседатели са изборни. Те могат да бъдат отзовани и преди срока, за който са избрани“.

Не е необходимо да притежава човек способностите на екстрасенса, за да съобрази как са подготвени в аванс средствата за смазване на едно евентуално народно недоволство при провеждането на политика от официалните власти у нас, която не би била одобрена от мнозинството българи. Например по емигрантския проблем.

Има ли шанс да бъде направен опит за налагане на подобна политика, в разрез с исконните интереси на българския народ.

Отговорът е категорично „Да!“. Тъй като е възприет принципът за върховенството на европейското законодателство спрямо националното българско законодателство. Разните подходи към решаването на проблема за съотношението на международното и вътрешното държавно право, както са категорични експертите, не е случаен. Може, по мнение на експертите, „даже да бъде проследена общата тенденция: поддръжниците на върховенството на международното право най-често представляват интересите на силните държави, които в течение на дълъг период от време са оказвали значително влияние върху развитието на международното право и, вследствие на това, в определен смисъл се явяват международни законодатели. Такива се явяват на първо място юристите на САЩ и в значителна степен на Великобритания и Франция“. Ето защо и в случая с „бежанския проблем“, генериран изцяло от агресивната геополитика на Съединените щати в Близкия изток, правните приоритети, имплементирани от Германия и Франция, може и да не съвпаднат с интересите на България. Въпреки това, задвижени от съответното заповедническо подсвирване, нашите жако политици веднага ще закаканижат послушно. Което вече и правят.

 

* –  (фр.) – Африкански папагал, лесен за опитомяване.

** – Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България.

*** –  (англ.) – Встъпване в длъжност.

**** – (лат. reversio)  – Връщане назад.

Вижте още

32 коментари

Selene Chun септември 23, 2022 - 7:58 am

What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I’ve found It positively helpful and it has helped me out loads. I hope to contribute & aid other users like its helped me. Great job.

Reply
jili slot септември 24, 2022 - 1:43 pm

I conceive this web site has got some real wonderful information for everyone : D.

Reply
fasilitas belajar септември 24, 2022 - 2:52 pm

Hello, you used to write fantastic, but the last several posts have been kinda boring?K I miss your great writings. Past few posts are just a little out of track! come on!

Reply
sejarah muhammadiyah септември 24, 2022 - 6:45 pm

Hey, you used to write great, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past several posts are just a bit out of track! come on!

Reply
ซื้อหวยออนไลน์ септември 24, 2022 - 8:03 pm

Hello, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

Reply
แทงหวย септември 24, 2022 - 9:11 pm

I do consider all of the concepts you’ve introduced for your post. They are really convincing and will certainly work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May just you please lengthen them a bit from next time? Thank you for the post.

Reply
kbc head office септември 26, 2022 - 2:32 am

Hello there! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

Reply
https://kbclotterynumbercheck.in/ септември 26, 2022 - 5:04 am

I really enjoy looking through on this website , it has got great posts.

Reply
kbc lucky draw септември 26, 2022 - 2:12 pm

so much wonderful info on here, : D.

Reply
Kaun banega coror pati winner list 2023 септември 26, 2022 - 6:07 pm

Everything is very open and very clear explanation of issues. was truly information. Your website is very useful. Thanks for sharing.

Reply
módulo dcr септември 26, 2022 - 7:26 pm

Very interesting points you have remarked, appreciate it for putting up.

Reply
slot hoki terpercaya септември 27, 2022 - 7:31 am

I believe this internet site has got some really good info for everyone :D. „A friend might well be reckoned the masterpiece of nature.“ by Ralph Waldo Emerson.

Reply
kbc lottery 2023 септември 27, 2022 - 7:50 am

whoah this blog is wonderful i love reading your articles. Keep up the good work! You know, a lot of people are searching around for this info, you could aid them greatly.

Reply
situs pragmatic play indonesia септември 27, 2022 - 10:47 am

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

Reply
slot gacor hari ini септември 27, 2022 - 12:15 pm

Well I really enjoyed reading it. This tip procured by you is very helpful for proper planning.

Reply
idn poker септември 27, 2022 - 5:03 pm

Really instructive and excellent body structure of subject matter, now that’s user genial (:.

Reply
Print shop септември 27, 2022 - 7:55 pm

I do consider all of the ideas you’ve introduced to your post. They’re really convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very brief for starters. Could you please prolong them a bit from next time? Thank you for the post.

Reply
next day print delivery септември 27, 2022 - 9:49 pm

I am often to blogging and i really appreciate your content. The article has really peaks my interest. I am going to bookmark your site and keep checking for new information.

Reply
idn poker септември 27, 2022 - 11:19 pm

Great work! This is the type of info that should be shared around the web. Shame on the search engines for not positioning this post higher! Come on over and visit my web site . Thanks =)

Reply
slot online септември 28, 2022 - 7:02 am

Hi there, You’ve done a fantastic job. I’ll certainly digg it and personally recommend to my friends. I’m confident they will be benefited from this web site.

Reply
how to hire a hacker септември 28, 2022 - 10:53 pm

Very interesting topic, appreciate it for posting. „Wrinkles should merely indicate where smiles have been.“ by Mark Twain.

Reply
fantasias infantis masculinas септември 29, 2022 - 6:42 am

I was very pleased to find this web-site.I wanted to thanks for your time for this wonderful read!! I definitely enjoying every little bit of it and I have you bookmarked to check out new stuff you blog post.

Reply
Satisfyer Curvy 2 септември 29, 2022 - 12:40 pm

Simply wish to say your article is as astonishing. The clarity to your publish is just spectacular and i could suppose you are knowledgeable on this subject. Well with your permission let me to grasp your RSS feed to keep up to date with coming near near post. Thanks one million and please continue the gratifying work.

Reply
7xl סוכן септември 29, 2022 - 8:39 pm

I do like the manner in which you have framed this issue and it does offer us a lot of fodder for consideration. Nevertheless, coming from what precisely I have seen, I only wish when the comments pack on that people stay on point and not get started upon a tirade regarding some other news of the day. Yet, thank you for this excellent piece and while I can not really concur with this in totality, I regard the point of view.

Reply
md5 generator септември 30, 2022 - 1:34 am

I am incessantly thought about this, regards for posting.

Reply
SPA COM HIDRO септември 30, 2022 - 3:03 pm

I saw a lot of website but I conceive this one has got something extra in it in it

Reply
Sammy Kratz септември 30, 2022 - 8:04 pm

Hello there I am so glad I found your site, I really found you by mistake, while I was looking on Yahoo for something else, Nonetheless I am here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round interesting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to go through it all at the moment but I have book-marked it and also added your RSS feeds, so when I have time I will be back to read a great deal more, Please do keep up the superb work.

Reply
vender joias септември 30, 2022 - 9:04 pm

Wonderful web site. Lots of useful info here. I’m sending it to several friends ans also sharing in delicious. And naturally, thanks for your effort!

Reply
web design em porto seguro октомври 1, 2022 - 12:37 am

I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

Reply
wikipedia октомври 1, 2022 - 3:48 am

Some really nice and useful information on this website , likewise I think the design contains fantastic features.

Reply
jual subarashi октомври 1, 2022 - 9:50 am

Along with almost everything which seems to be building within this specific subject material, your perspectives happen to be somewhat exciting. Even so, I appologize, because I can not give credence to your entire idea, all be it radical none the less. It looks to me that your opinions are actually not completely validated and in actuality you are generally yourself not entirely convinced of your argument. In any event I did appreciate examining it.

Reply
pix prêmio октомври 1, 2022 - 6:48 pm

Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is very cool. I am impressed by the details that you?¦ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and just couldn’t come across. What an ideal web-site.

Reply

Оставете коментар

Captcha − 3 = 1

* Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.