С ДВЕ ДУМИ: НЕ-ВЪЗМОЖНО!

Славчо Кънчев*

by Lisa Stoilova
13 696 views

При липса на справедливост какво е суверенитетът, ако не организиран грабеж?

Свети Августин Аврелий (13. 11. 354 г. – 28. 08. 430 г.) – християнски теолог

 

 

Колкото е да е „модерно“ делегирането в забвение на интелектуалното творчество на Владимир Илич Ленин, то не са само една или две теоретичните му разработки, които са напълно актуални и понастоящем. В. И. Ленин безспорно е бил прав в своето заключение, че когато разглеждаме което и да е обществено явление, включително и държавата, от гледна точка на неговото възникване и развитие, то в него, несъмнено, ще се окажат остатъци от миналото, основите на настоящето и заченките на бъдещето.

В процеса на еволюционното развитие на обществото, също и при революционни трансформации, миналото, настоящето и бъдещето са като брънки от една неразкъсваема верига. Животът и устройството на обществото се определят в толкова по-голяма степен от миналото, колкото то е по-богато на исторически събития.

Паралелно с инфилтрирането на миналото в съвремието, редом с комплекса от благоприятни и неблагоприятни условия на настоящето; като пристигнало с Машината на времето, се разполага и бъдещето. Това е третият елемент, който представлява важен компонент на обществените отношения. Бъдещето присъства в настоящето поради обстоятелството, че човек е надарен с памет за миналото. И затова своето поведение в настоящето той – на основа на натрупания опит в миналото, – определя с оглед на бъдещето. Всеки индивид, на основата на своята морално-ценностна система, избира поведенческия си стереотип, за да постигне своите идеали, които проектира в бъдещето. Наличието у масите на подобни идеали, или тяхното отсъствие в дадена част от множеството хора – това са изключително важни елементи, определящи обществения живот.

Как присъства бъдещето в настоящето на България?

Отговорът на този въпрос съдържа съжалението, че в българския език думата „бъдеще“ няма множествено число. Понеже се изхожда от предположението, че в реалността бъдещето може да е само едно. Но в нашия, българския случай, точно реалността неопровержимо показва, че времето, което идва, като социално съдържание, е двойствено. Паралелно ще съществуват две отделни реалности, по модела на ситуацията понастоящем, тъй като в България сега едновременно живеят две социални групи. Наистина те са граждани на една и съща държава, но иначе са напълно ceteris paribis, тоест при неравни други условия, както са казвали древните римляни.

Първата – малобройната, е т. нар „елит“. А втората – многобройната, включва всички останали българи. В „Речник на българския език“ думата „елит“ е обяснена като „най-издигнатата, отбрана част от дадено общество, от дадена социална група, организация, среда и подобни“.

В своя анализ на обществено-икономическите формации италианският икономист и социолог Вилфредо Парето въвежда правилото „80/20“. Според него 20 процента от причините за събитията са отговорни за 80 процента от последствията. Съотнесено към приходите, това означава, че 20 процента от населението прибира 80 процента от доходите. Дори реалността е още по-сурова от теоретичното заключение. Според изследване от 2006 г. на Университета на Обединените нации (UNIWIDER), най-богатите 10 процента от пълнолетните хора на планетата притежават 85 % от световното богатство, а най-бедната половина от човечеството притежава едва 1 %. Но дали това разпределение е справедливо, пропорционално спрямо реалния принос за положителните икономически резултати, или пък функциониращата система е така фино и същевременно умело настроена, че да облагодетелства тези, които са начело на корпорациите, вземат инвестиционните решения и управляват бордовете, както и да е в изгода на членовете на партокрацията.

Ето че повече от едно поколение, след като идеята за позитивното доминиране на свободния пазар и глобализацията се съживи; на разпространението на мантрата, че най-успешният начин за разрешаване на всеки обществен проблем е да го оставим на естествената пазарна динамика, броят на проблемите и дълбочината им – уви! – надминава изходната база. Вече е ясно, че тази пазарна идея не отговаря на много въпроси. Пазарите демонстрират ефективност като рационален инструмент за позитивна икономическа динамика, но тяхната социална рефлексия е пълно фиаско. Пазарите не притежават съвест и много бързо, в условията на тяхна доминация, закъсват болните, необразованите и възрастните. Пазарите демонстрират своя специфична нравственост, изразена в максимата, че „всички начини за печелене на пари са добри, важно е те да са много“. Пазарите иманентно се стремят към ефективност, а това неотменно означава консолидация на власт и ресурси, и опериране с човешките индивиди единствено от гледна точка на тяхната ефикасност спрямо икономическата система, без значение за влиянието и крайния резултат върху техните съдби.

Доктрината за „доминирането на пазарите“ към днешна дата притежава дълъг приложен летопис и той свидетелства, че в действителност пазарните механизми не се справят достатъчно добре с неефективността, слабостта и недостатъците на системите за свободен трансфер на капитали и на свободна търговия. Не съдействат за създаването на социално справедливо общество, а това е цел, дори много по-важна отколкото е интегралният икономически резултат. Понеже, както заключава преди повече от един век френският учен-юрист М. Ориу: „Зрялата държава се стреми да осъществи в себе си политическа свобода, и в същото време социална справедливост“.

Независимо от непрестанните усилия на „елита“ да представи своите свръхдоходи като естествено произтичащи и пропорционални на неговия реален принос към икономическия растеж, то от само себе си се разбира, и това е било много пъти доказвано от самия живот, че дълбокото материално неравенство се явява пораждаща основа и залог за реално възникване на тази почва на юридическо неравенство, което се проявява чрез различната защитеност и приложимост на основните конституционни права и свободи, в зависимост от различното материално положение на гражданите. Колкото е по-дълбоко разслоението на обществото по материален признак, колко е по-зейнала пропастта между богатите и бедните в българското общество – и в което и да е друго общество, – толкова по-безсмислени и безсъдържателни стават конституционните постановки за равенство, равноправие, еднакви гаранции за правата и свободата на гражданите  и други подобни декларации.

Никак не е случайно, че у нас не се публикуват статистически данни за съотношението на собствеността на най-богатите десет процента от населението спрямо най-бедните десет процента. Както и съответната информация за разположените на върха на социалната пирамида един процент най-богати. В случая мълчанието е красноречиво средство за манипулиране на масовото съзнание. Ала и колкото и да се разстила дезинформационната завеса, то реалните доказателства на крещящото социално неравенство са пред очите ни.

Каква е технологията за постигане и поддържане на това неравенство? Тя съществува, откакто се е появило разделението между бедни и богати. Именно при първобитния строй започналото разделение на обществото първоначално води до това, че от общата маса на членовете на рода се отделя обособена група на вождовете, военачалниците, жреците. Използвайки своето обществено положение, тези хора си присвоявали по-голямата част от военната плячка, най-плодородните парчета завоювана земя, огромни количества добитък, занаятчийски изделия, оръдия на труда. Своята власт, с течение на времето превърната в наследствена, те използвали за защита не толкова на обществените интереси, колкото на личните, за да държат в подчинение своите роби и безимотните си съплеменници. После се появяват и други признаци за разлагане на първобитнообществения строй и съответстващата му родова военноплеменна организация, която постепенно започнала да бъде изтласквана от държавната структура.

Оттогава човешката история е драматична епопея на борба между богатите и овластените, и париите. Често балансът в техните взаимоотношения е бил търсен на бойното поле. От метежа на експлоатираните в древен Египет през ХІІ в. пр. н. е., предвождан от сириеца Ирсу, в опита им да си извоюват по-справедливи условия на живот. По-късно въстанието в древна Гърция на илотите** през 464 г. пр. н. е.; въстанието на сицилийските роби в Римската империя през 137 г. пр. н. е.; въстанието на Лепид през 78 г. пр. н. е., отново в Римската империя; после знаменитото въстание под ръководството на Спартак, избухнало през 73 г. пр. н. е. – дълъг е списъкът на опитите от страна на подтиснатите да си осигурят по-сносен живот.

Поколение след поколение, епоха след епоха действителността е била ужасяваща за бедните. Богатите са печелили в настоящето и са си осигурявали предимства в бъдещето, а бедните са обречени на оскъдица днес и посипани с щедри обещания за бъдещето. Реалността срещу илюзорния мираж.

Обичайните последствия са били, че масите, недоволни от ситуацията, са създавали предпоставки елитът да бъде свален от власт и заместен от нов елит, който както показва хронологията, отново действа по познатата схема: в удовлетворяване на своите тесни интереси.

Възможно ли е тази управленска матрица да бъде преформатирана и да бъде установен баланс в разпределението на икономическите резултати, различен от зловещата формула „20:80“?

Отговорът с две думи е: Не-възможно! Ако не бъде въведена ефективна система за контрол върху действията на „елита“. Контрол, който да предхожда и да съпътства техните действия. От старта на лансирането на предложения за социален инженеринг до крайната фаза на неговото изпълнение. Именно чрез прилагането на една широка демократична култура при осъществяването на държавното управление, а не единствено чрез периодично смучене на близалката за възрастни наивници, наречена „демократични избори“.

 

* – Авторът е председател на УС на Асоциацията за борба против корупцията в България.

** –  В древна Спарта – човек от основната маса на победеното и поробено население, което е собственост на робовладелската държава, но е прикрепено към земята на господарите, която обработва със свои оръдия на труда, плаща натурален данък и е освободено от военна служба.

Вижте още

37 коментари

Jaclyn Harnos септември 23, 2022 - 12:38 pm

I am typically to running a blog and i actually respect your content. The article has actually peaks my interest. I’m going to bookmark your website and keep checking for brand new information.

Reply
ผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง септември 24, 2022 - 9:14 am

Great website! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also

Reply
fasilitas belajar септември 24, 2022 - 11:54 am

I likewise conceive hence, perfectly pent post! .

Reply
SA casino септември 24, 2022 - 12:12 pm

I’m curious to find out what blog platform you happen to be working with? I’m experiencing some small security issues with my latest website and I would like to find something more secure. Do you have any recommendations?

Reply
Glycolic Acid септември 24, 2022 - 12:22 pm

I must express some thanks to the writer for bailing me out of this particular scenario. As a result of searching throughout the world wide web and coming across principles that were not powerful, I was thinking my life was over. Being alive without the strategies to the problems you have fixed as a result of your main guideline is a serious case, as well as ones which might have adversely damaged my career if I hadn’t encountered the website. Your talents and kindness in dealing with all the details was vital. I don’t know what I would have done if I hadn’t come upon such a step like this. I am able to at this point look ahead to my future. Thank you so much for the specialized and results-oriented guide. I will not think twice to endorse your web page to anyone who would need care about this issue.

Reply
สล็อตออนไลน์ септември 25, 2022 - 12:21 am

There is clearly a bunch to know about this. I feel you made certain good points in features also.

Reply
Uhamka unggul септември 25, 2022 - 4:18 pm

Saved as a favorite, I really like your blog!

Reply
kbc head office септември 26, 2022 - 1:26 am

Nice post. I study one thing more challenging on different blogs everyday. It is going to at all times be stimulating to learn content material from different writers and observe a bit of one thing from their store. I’d prefer to make use of some with the content on my weblog whether or not you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

Reply
kbc lottery number check online септември 26, 2022 - 8:20 am

I am impressed with this internet site, real I am a big fan .

Reply
kbc lottery number check септември 26, 2022 - 11:35 am

Deference to website author, some fantastic information .

Reply
https://www.lotteryluckydraw.com/ септември 26, 2022 - 7:20 pm

I have been surfing on-line more than 3 hours as of late, but I never found any attention-grabbing article like yours. It?¦s beautiful price sufficient for me. Personally, if all webmasters and bloggers made good content material as you did, the net will probably be much more useful than ever before.

Reply
slot hoki terpercaya септември 27, 2022 - 6:59 am

We stumbled over here by a different web address and thought I might as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page yet again.

Reply
kbc lottery number check online септември 27, 2022 - 7:15 am

I discovered your blog site on google and check a few of your early posts. Continue to keep up the very good operate. I just additional up your RSS feed to my MSN News Reader. Seeking forward to reading more from you later on!…

Reply
situs pragmatic play indonesia септември 27, 2022 - 9:35 am

hello there and thank you to your info – I’ve definitely picked up something new from right here. I did on the other hand expertise several technical points the use of this web site, since I experienced to reload the website many times previous to I may just get it to load properly. I have been puzzling over if your web host is OK? Not that I’m complaining, however sluggish loading circumstances times will often affect your placement in google and could damage your high quality rating if ads and ***********|advertising|advertising|advertising and *********** with Adwords. Well I am including this RSS to my email and could look out for much extra of your respective intriguing content. Make sure you replace this once more soon..

Reply
naturlig brostforstoring септември 27, 2022 - 11:39 am

Thanks a lot for sharing this with all of us you actually know what you’re talking about! Bookmarked. Kindly also visit my web site =). We could have a link exchange contract between us!

Reply
storre brost utan kirurgi септември 27, 2022 - 1:50 pm

I just like the valuable info you provide on your articles. I’ll bookmark your blog and take a look at once more right here frequently. I’m reasonably certain I’ll be informed lots of new stuff right right here! Best of luck for the following!

Reply
slot hoki септември 27, 2022 - 2:25 pm

I like this blog very much so much fantastic info .

Reply
idn poker септември 27, 2022 - 9:11 pm

Good – I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your customer to communicate. Excellent task..

Reply
idn poker септември 27, 2022 - 10:11 pm

Hi, i think that i saw you visited my website so i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my website!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

Reply
barra square shopping септември 28, 2022 - 12:13 am

you are in point of fact a just right webmaster. The web site loading velocity is amazing. It sort of feels that you are doing any distinctive trick. Furthermore, The contents are masterpiece. you’ve done a fantastic job in this matter!

Reply
slot online септември 28, 2022 - 6:37 am

I carry on listening to the news speak about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the most excellent site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some?

Reply
how do u hack snapchat септември 28, 2022 - 7:54 am

What’s Happening i’m new to this, I stumbled upon this I have found It absolutely useful and it has helped me out loads. I’m hoping to contribute & aid other customers like its helped me. Great job.

Reply
print Leyton септември 28, 2022 - 8:58 am

Hey, you used to write fantastic, but the last few posts have been kinda boring… I miss your great writings. Past few posts are just a little bit out of track! come on!

Reply
hire a hacker for android септември 28, 2022 - 4:24 pm

Really instructive and great bodily structure of subject matter, now that’s user friendly (:.

Reply
android hackers for hire септември 28, 2022 - 11:47 pm

Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I’m impressed by the details that you¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What a great website.

Reply
Vibrador Rabbit Adrian септември 29, 2022 - 12:03 pm

I have been surfing online greater than 3 hours nowadays, yet I never discovered any fascinating article like yours. It¦s pretty price sufficient for me. In my opinion, if all web owners and bloggers made just right content material as you did, the internet might be a lot more helpful than ever before.

Reply
cash app verification hack септември 29, 2022 - 7:33 pm

Hiya very nice website!! Man .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also?KI am glad to seek out numerous useful information here in the put up, we need develop more strategies on this regard, thanks for sharing. . . . . .

Reply
7xl סוכן септември 29, 2022 - 9:24 pm

Very interesting details you have noted, thankyou for putting up.

Reply
base64 decode септември 30, 2022 - 1:14 am

What i do not understood is actually how you are not really much more well-liked than you might be now. You’re so intelligent. You realize therefore significantly relating to this subject, made me personally consider it from a lot of varied angles. Its like women and men aren’t fascinated unless it is one thing to accomplish with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

Reply
Liberty village real eatate септември 30, 2022 - 12:23 pm

An interesting discussion is worth comment. I think that you should write more on this topic, it might not be a taboo subject but generally people are not enough to speak on such topics. To the next. Cheers

Reply
SPA COM HIDRO E AQUECEDOR септември 30, 2022 - 2:34 pm

Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic blog!

Reply
Jacquiline Padinha септември 30, 2022 - 6:44 pm

Hi there very cool blog!! Guy .. Excellent .. Superb .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I am glad to search out a lot of helpful information right here within the publish, we want work out more strategies in this regard, thank you for sharing.

Reply
Agência de marketing digital em porto seguro октомври 1, 2022 - 12:50 am

There is noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain nice points in features also.

Reply
Agência de marketing digital em porto seguro октомври 1, 2022 - 2:01 am

I was very happy to search out this net-site.I needed to thanks for your time for this wonderful learn!! I undoubtedly having fun with every little little bit of it and I have you bookmarked to take a look at new stuff you blog post.

Reply
wikipedia октомври 1, 2022 - 4:40 am

Wow that was strange. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my comment didn’t appear. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to say wonderful blog!

Reply
situs slot октомври 1, 2022 - 6:16 am

I?¦m not sure where you’re getting your information, but good topic. I must spend some time learning much more or working out more. Thanks for fantastic information I used to be in search of this information for my mission.

Reply
jual subarashi октомври 1, 2022 - 8:29 am

Thanks for any other informative site. Where else may just I get that type of information written in such an ideal approach? I’ve a challenge that I’m simply now running on, and I’ve been at the look out for such info.

Reply

Оставете коментар

Captcha 35 − 30 =

* Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.