БОС с критика към прокуратурата за ниско качество на обвинителните актове

by npetrov
5 778 views

„Забелязва се тревожна тенденция за ниско качество на изготвените обвинителни актове, с които делата се внасят за разглеждане в съда. Особен отзвук по този показател имат делата, по които е водено продължително разследване, даващо основание за изтичане на процесуални срокове, обвързани с отмяна на наложените мерки за процесуална принуда“, посочва докладът на председателя на БОС Боряна Димитрова. В този случай съдът е изправен пред дилемата да разгледа делото при очевидна процесуална неиздържаност на обвинителния акт, но с обезпечено присъствие на подсъдимите, по отношение на които са били взети мерки за процесуална принуда, или да върне делото на прокурора за изправяне на процесуалните нарушения. Последното обуславя отмяна на взетите спрямо извършителите на тежки престъпления мерки за процесуална принуда и острата реакция на обществото. „Това несъмнено трябва да бъде избегнато с един по-строг и професионален подход на представителите на държавното обвинение, чиято основна функция в наказателното производство е да ръководят разследването и да осъществяват постоянен надзор за законосъобразното му и своевременно провеждане“, е становището на  на БОС.Съдът отчита леко намаление на наказателните дела, образувани по изпълнение на Европейска заповед за арест. Той е наложил през отчетния период 15 мерки за неотклонение по такива производства, като по отношение на 7 лица е допуснато изпълнение на ЕЗА, а по отношение на 2 е отказано.Окръжен съд – Бургас е постановил през 2013 г. 73 осъдителни присъди, с които са наказани 161 лица. Съдът е одобрил 54 споразумения за прекратяване на делото в досъдебната фаза. Освобождаване от отговорност, с налагане на административно наказание, е постановено по 9 дела. Произнесени са и 9 оправдателни присъди по отношение на 10 лица. Влезли в сила през миналата година са 134 присъди по НОХД и 8 по НАХД. 66% е относителният дял на осъдителните присъди и одобрени споразумения /общо 127/ спрямо внесените прокурорски актове / 150 обвинителни актове и 41 споразумения/.Тежки наказания лишаване от свобода от 10 до 30 години са получили 8 от наказаните лица. С лишаване от свобода от 3 до 10 години са наказани  23 лица. Най-голям е броят на осъдените на лишаване от свобода до 3 години – 127, като 96 от тях имат условно наказание. През 2013 г. в БОС няма осъдени непълнолетни лица.Председателят на Окръжен съд – Бургас е издал през 2013 г. общо 184 броя разрешения за употреба на специални разузнавателни средства, по които са постъпили 62 броя веществени доказателствени средства. Постановил е 30 отказа, една част от които частични.Докладът коментира, че продължителността на наказателното производство в съдебната фаза е последица за усложнената структура на престъпността и недоброто качество на воденото разследване. Като причина за това се явява и невъзможността да бъдат осигурени вещи лица от съответната специалност за изготвяне на назначени експертизи. Този проблем е най-осезаем при допуснатите съдебно-медицински експертизи. По делата с множество подсъдими върху продължителността на процеса рефлектира и ангажираността на защитниците.Дейността на Окръжен съд – Бургас е осъществявана през 2013 г. от 43 съдии /към края на периода/ и 71 съдебни служители. Работата на съдиите не е подкрепена в достатъчна степен от специализиран съдебен персонал. Съотношението съдии – съдебни служители е 1,50, при средна стойност на за окръжните съдилища в страната – 1,89. Съдът преодолява затруднението чрез преразпределение на задачите, но откроява необходимостта от повишаване на квалификацията и уменията на специализираната администрация за постигане на пълна заменяемост.

Вижте още

Оставете коментар

Captcha − 5 = 3

* Този уебсайт използва бисквитки, за да осигури по-добро потребителско преживяване. Използвайки нашите услуги Вие се съгласявате с това.